חפוז שרותי שליחים בע"מ ח.פ 511738619

החברה עוסקת בשרותי שליחויות ברחבי המדינה על מנת להזמין שליחות יש לאשר תקנון זה לאחר קריאתו והסכמת האמור.

 1. הזמנת שירות שליחים הינה ללקוח החברה בלבד, על פי תעריפי החברה וקיבל מן החברה קוד סודי (המורכב משם משתמש וסיסמה) לשימוש באתר ולהזמנת שירותים על פי תנאי ההסכם (להלן: "לקוח"). למען הסר ספק הוראות הסכם זה יחולו על כל מזמין שירותים מן החברה דרך האתר, גם אם אינו לקוח, בשינויים המחויבים.
 2. הלקוח אחראי לשמירת הקוד הסודי ומתחייב שלא להעבירו ולא לאפשר לכל צד שלישי שהוא לעשות בו כל שימוש ו/או להיחשף אליו. הלקוח ויחויב בגין כל שימוש שייעשה בקוד הסודי להזמנת שירותים באתר, בין אם נעשה על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, לרבות שלוחיו ועובדיו ובין אם נעשה על ידי כל גורם אחר.
 3. מוסכם על הלקוח כי כל הזמנה שנעשתה בשמו ו/או תוך שימוש בקוד הסודי שנמסר לו, חזקה שנעשתה בהרשאתו ו/או בהסכמתו; הלקוח מוותר על כל טענה כנגד חיובו בתשלום אלא אם התאפשרה בשל מעשה או מחדל של החברה ו/או מי מטעמה בלבד ואולם העלאת טענה כאמור על ידי הלקוח – אינה פוטרת אותו מתשלום תחילה ואינה מקנה לו זכות לעיכוב התשלום לחברה.
 4. הלקוח יעביר לחברה מראש ובכתב את רשימת המורשים להזמין שירותים בשמו ו/או מטעמו ולא יאפשר לאף אדם או גורם שמחוץ לרשימה זו להיחשף לקוד הסודי ו/או להזמין שירותים. כל עדכון של רשימת המורשים הנ"ל יחייב הודעה מראש ובכתב של הלקוח לחברה ואולם עדכון הרשימה כאמור לא יגרע מהתחייבות הלקוח ואחריותו לכל הזמנה שתיעשה על ידי מורשה מטעמו, גם אם ההרשאה פג תוקפה.
 5. הזמנת שירות דרך אתר זה שלא על ידי הלקוח, בכל דרך שהיא, לרבות תוך שימוש בקוד סודי של המורשה /או בשימוש בשמו, תחייב את המזמין, מבלי לגרוע מהתחייבות הלקוח, כמפורט לעיל. חיוב המזמין ייעשה לפי תעריף החברה הרשמי המקובל מעת לעת וללא כל הנחות ו/או לפי תנאי התשלום של הלקוח, הגבוה מבניהם ולא תועלה כל טענה כלפי החברה בעניין; לאחר שהמזמין שילם ופרע את חובו במלואו, יוחזר הסכום ששילם הלקוח בגין אותה הזמנה.
 6. החיוב לכל הזמנה הוא בהתאם להסכם החתום של כל לקוח עם החברה. בהיעדר הסכם חתום ו/או תקף, מכל סיבה שהיא, יחייב המזמין שירותים דרך אתר החברה על פי התעריף הרשמי המקובל בחברה מעת לעת, ללא כל הנחות.
 7. הלקוח לא יעשה שימוש בקוד הסודי מבלי שיחתום על הסכם מול החברה, ואם עשה כן, לא יעלה כל טענה כנגד החברה בקשר לשירותים שנתנו לו ו/או לתעריפיהם.
 8. החברה אינה אחראית לכל עיון ו/או שימוש כלשהו של כל צד שלישי, בכל מידע שניתן לשאוב מן האתר, בכל אמצעי שהוא, לרבות לגבי הזמנות של לקוחות באתר ו/או מידע קשור והלקוח מסכים ומתחייב שלא תועלה מצדו כל טענה כנגד החברה בשל פעולה כאמור של צד שלישי ,לרבות לגבי חשיפת סודות מסחריים ,רשימת לקוחות וכיו"ב לגורם מתחרה בכלל.
 9. אחריות חפוז שליחים בע"מ ועובדיה וכל הפועל מטעמה בקשר עם משלוח הנשלח על ידי החברה הן במשלוח רגיל והן בכל סוג משלוח שיוזמן, הן באחריות אישית והן באחריות שלוחית, לפי כל דין הן לפי חוזה והן בנזיקין לרבות רשלנות, תהיה מוגבלת בגין נזק למשלוח או אובדנו עד לסכום של פי 10 מדמי המשלוח ששולמו לחברה עבור אותו משלוח, או עד לשווי המשלוח, ולפי הנמוך מבניהם
 10. אם ביקש השולח כי החברה תקבל מהנמען כנגד מסירת המשלוח תשלום בהמחאה שתועבר לשולח (גוביינא) תהיה אחריות החברה הן באחריות אישית ואין באחריות שלוחית, לפי כל דין הן לפי חוזה והן לפי נזיקין, לרבות רשלנות, מוגבלות בגין אבדן ההמחאה, אם נגבתה ע"י צד ג' כלשהו עד לסכום של פי 5 מדמי המשלוח ששולמו בגין אותה מחאה, או עד סכום ההמחאה, לפי הנמוך מבניהם.
 11. החברה תהיה פטורה מכל תשלום שהוא במקרים שלחברה אין שליטה עליהם ולא יכלה למנעם כגון: פגעי טבע, מלחמה, שביתות, מעשי איבה וכד' .ובלבד שבמקרים אלו יהיה השולח זכאי לבטל את הזמנתו ולקבל את דמי המשלוח ששילם.
 12. החברה אינה מקבלת למשלוח תכשיטים, מתכות עדינות, אבנים יקרות, דברי אומנות, המחאות (מלבד שירות "גוביינא" כאמור בסעיף 10), ניירות ערך, מחשבים, מזומנים ודברי ערך נוספים. אלא אם כן בוטח המשלוח ע"י השולח ביטוח הכולל סעיף אי שיבוב נגד החברה או שנשלח על אחריותו. אם למרות האמור לעיל קבלה החברה למשלוח את הדברים שפורטו לעיל לא תהיה החברה בשום מקרה אחראית לכל נזק או לאובדן לדברים הנ"ל.
 13. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק או אובדן שייגרם למשקאות חריפים, סיגריות, מכשירים סלולריים וארונות תקשורת, מחשבים, זכוכיות ומתכות עדינות וככתוב בסעיף 12.
 14. החברה לא תהיה אחראית לרבות רשלנות, לנוזלים, משלוחים שבירים או לא ארוזים באריזה או אריזה לקויה או המועדים להינזק או להתקלקל, אלא אם נגרם נזק מסיבה שאינה קשורה לטיבם, שאז תחול האחריות הרגילה של החברה לפי הקבוע לעיל בסעיף 10.
 15. אין החברה אחראית בשום מקרה ובנסיבות כלשהן לרבות רשלנות, לנזק תוצאתי ו/או עקיף שיגרם מתוצאה של אי מסירה בזמן נזק לסחורה או אובדן.
 16. גם אם מכל סיבה המשלוח לא הגיע בזמן ליעדו לא תיהנה אחראית החברה לנזק תוצאתי כגון אובדן הכנסות. מכירות והפסדים תוצאותיי וכדומה.
 17. המשלוח יימסר ע"י החברה במועדים הנקובים כפוף להסכם המסחרי הנחתם מראש בהסכם המסחרי החברה לא תהיה אחראית לאיחורים הנגרמים עקב כתובת לא מדויקת שנרשמה בתעודת המשלוח או ע"י הנמען ,במידה והנמען אינו זמין ואו מקום סגור ומכל סיבה שאינה קשורה בחברה . החברה אינה אחראית לנזק שנגרם לשולח עקב האיחור במסירה(נזק תוצאתי), מסירה רגילה-לא יאוחר שני ימי עסקים מעת קבלת המשלוח למשרדי החברה.
  אקספרס-לא יאוחר מ24 שעות מעת קבלת המשלוח למשרדי החברה.
 18. מסירה מיוחדת- באותו היום (כאשר משלוח נמסר למשרד החברה עד השעה 12:00) או למחרת עד לשעה 10:00 (כאשר המשלוח נמסר למשרד החברה אחרי השעה 12:00).
 19. ימי עסקים בלבד, שאינם ימי מנוחה או ערבי ימי מנוחה ,יכללו במניין.
 20. המועדים דלעיל מוגבלים למרחק של 120 ק"מ ממקום קבלת המשלוח.
 21. לישובים אליהם אין החברה מבצעת משלוח מדי יום ביומו ייחשב "עת קבלת המשלוח ע"י החברה" לצורך המועדים הנ"ל – יום המשלוח בפועל כמפורט באלפון הישובים של החברה המצוי בכל משרד.
 22. מסירות שאינן כלולות בנ"ל יבוצעו בהקדם הסביר האפשרי, אא"כ נקבע אחרת במפורש בכתב בין החברה לשולח.
 23. הודעה על נזק יש להגיש בכתב למשרדי החברה תוך 24 שעות מיום מסירת המשלוח ליעדו ובמקרה של אי מסירה אובדן –תוך 48 שעות במידה לא נמסרה הודעה כאמור במועדים הנ"ל, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק או אובדן או אי מסירה.
  אם המשלוח אינו נדרש תודיע על כך החברה לשולח טלפונית או בכתב בהקדם האפשרי אם פרטיו ידועים לה ולאחר מכן, לפי העניין תחזירו לשולח כנגד תשלום נוסף של 50% מדמי המשלוח ,עד 14 ימים מיום קבלת המשלוח. המשלוח שמור עד 6 חודשים וניתן לקבלו כנגד תשלום דמי משלוח-–דמי אחסנה בסך 20 ₪ לכל יום אחסנה החל מ15 ימים מיום קבלת המשלוח.
 24. דמי אחריות מורחבת תעריף 45.
  הלקוח ו/או המנוי רשאי לרכוש מהחברה, הרחבת אחריות מעבר להגבלות הקבועות בסעיפים 9  ו- 10 לעיל, וזאת תמורת תשלום נוסף וחודשי בהתאם לתעריף שיוצג על ידי החברה בהסכם המסחרי להלן: "דמי הרחבת אחריות"), ובמקרה כזה אחריות החברה ועובדיה וכל הפועל מטעמה בקשר עם משלוח הנשלח על ידי החברה הן במשלוח רגיל והן במשלוח גוביינא לסוגיה, הן באחריות אישית והן באחריות שלוחית, לפי כל דין הן לפי חוזה והן בנזיקין לרבות-רשלנות, תורחב בגין נזק /אובדן למשלוח כתוצאה, פריקה וטעינה, שבר, ו/או שריפה, עד לסכום מקסימלי של 10000 ₪ או שווי התכולה הנמוך מבניהם, ובמקרה של אובדן /גניבת המשלוח עד לסכום מקסימלי של 10,000 ₪ או שווי הייצור של המשלוח או עלות הרכישה של המשלוח בהתאם לחשבונית שתוצג, או לפי הנמוך מבניהם. הרחבת האחריות כאמור מותנית בתשלום בפועל בחשבונית החודשית כ"הרחבת האחריות"
  בכל מצב בו תיהנה החברה צריכה להפעיל את הביטוח/ או לשפות את הלקוח כפוף להרחבת האחריות גובה הנזק יעמוד בשיעור של עלות מערך הייצור/קניה של הלקוח ועד לגובה מקסימלי של הרחבות האחריות
 25. דמי אחריות מורחבת תעריף 100
  ניתן לרכוש בעלות של 100 ₪ בחודש המכסה בגין נזק/אובדן עד עלות של 20000 ₪
  וכפוף לאמור בסעיף 24.
 26. המתנות לצורך בירור והשלמת משימה עד 10 דקות ראשונות הינה חלק משירות וכלולה בדמי משלוח ללא עלות נוספת. כול דקה נוספת כרוכה בחיוב של 1 ₪ לדקה בתנאי שמשימה הושלמה, אלא לפי בקשה מפורשת של לקוח או מורשה מטעמו לעקב שליח.
  מוסכם כי החברה אינה מחויבת להודיעה ללקוח על חיוב זה .למען הסר ספק זמני ההמתנה מתעדכנים ע"י השליחים בשטח .
 27. התראה אי-ביצוע. בכול מקרה של אי-ביצוע משימה יישלח למזמין ולמנען הזמנה הודעות כתיב אוטומטיות אשר מפרטים מספר הזמנה וסיבות אי-ביצוע. במידה ולא מעדכן לקוח או אלא הסכים לעדכון במערכת טלפון נייד מיועד למסרונים אוטומטיים – אין בחובתו של חברה ליצור עדכונים נוספים או ליידע בדרך אחרת.
 28. כאמור בסעיף 26, במשך 10 דקות משליחת מסרון אוטומטי רשאי לקוח לפעול לטיפול מסיבת אי-ביצוע, ועם טיפול צלח – נעמוד למתן שירות והשלמת משימה ללא דחיה ליום אחר. עול פנייה מאוחרת יותר מסיבה כלשהי אינו מחייבת השלמת טיפול באותו יום ושעה.
 29. משלוחים בעלי נפח חורג מעל המידות הרשומים בהסכם המסחרי יחויבו במשלוח כפול חבילות/משטחים החורגים מהנרשם בהסכם במסחרי בין החברה ללקוח מוסכם כי החברה אינה מחויבת בעדכון הלקוח וכי הלקוח רשאי לקבל הסבר ופירוט בחיוב החשבונית החודשית.
 30. סחורה שמצריכה משטח שתתקבל בחברה ללא משטח ובצורה לא מסודרת תחויב בעלות משטח אשר חפוז תספק לצורך שינוע מעוגן ובטוח בעלות של 25 ₪ .
 31. בעת הזמנה באתר מחויב הלקוח לדווח כמות מדויקת של מספר החבילות/משטחים/מעטפות שאותם רוצה לשלוח , במידה והלקוח רשם מספר שגוי רשאית החברה לתקן זאת בעת איסוף או כניסת המשלוח למחסני החברה.
 32. משלוח שיתקבל עם כמות או סוג משלוח שגויים יתוקן ע"י מחלקת בקרה ( ללא עדכון הלקוח בכך) ויחויב בתוספת דמי טיפול בסך 15 ₪ .
 33. הגדרת משלוח עסקי הינה ניתן להגעה וביצוע בשעות עבודה מקובלות 08:00 – 17:00 בכול יום חול וכול עובד אשר נמצא במקום יכול ומוכן למסור / לקבל. עם לצורך ביצוע נדרש לגשם לאיש קשר בלבד וביצוע כפוף והימצאותו ונכונותו – יעד או מוצא זה מוגדרים כפרטיים.
 34. זמן שירות וימי הגעה כאמור בסעיפים 17 ו-18 תקפים לגבי משלוח רגיל בהגדרתו: יעד ומוצא עסקיים בהגדרה. יעד פרטי או מוצא פרטים מארכים זמן שירות בעוד יום עסקים כול אחד.
 35. משלוח שלא בר ביצוע מתחילה באחראיות שולח, כגון דרישת החתמת מסמכים ללא צירוף מסמך להחתמה וכדומה, לא יוצא לביצוע, נכנס להליך בירור ומוחרג מזמן שירות. כמו כן, תוטל על משלוח בבירור דמי טיפול בעלות 10 ש"ח. למען הסר ספק – לא חל עיכוב איסוף או מסירה להזמנה כול עוד בהליך בירור וסטטוס בהתאם.
 36. פנתה חברה ללקוח לבירור משלוח, ולא התקבלה תשובה במשך יומיים עסקיים באף ערוץ מקובל מכל סיבה שהי – חל על הזמנה זאת נוהל 48, במסגרתו משלוח יוחזר לשולח על חשבונו ובאישורו. לא תוטל דמי בירור על משלוח שהוחזר לפי נוהל 48.
 37. לבחירתו של לקוח להזמין מסמך חתום במועד מסירה (גורפת או נבחרת) חלה אך ורק על הזמנות מסוג "שליחות" ודורשת להצמיד למטען תועדה או שטר מטען זמין. לא ניתן לדרוש החתמת מסמך או שחזור החתמה משטר מטען לתעודה מקורית בדיעבד. למען הסר ספק מוסכם כי שטר מטען מצואי ממערכת "חפוז שירותי שליחים" שווה ערך לתעודה מקורית לאחר החתמה ע"י מקבל לכל דין.
 38. צפייה בתעודות משלוח – בהתאם להסכם השירות יכול הלקוח לרכוש הרשאה לצפייה בתעודות באתר החברה  בעלות חודשית של 39 ₪ ובמידה ורכש הלקוח שירות זה ועל מנת לקבל את השירות כראוי מחויב הלקוח בעת ביצוע הזמנת המשלוח באתר להדפיס ולהדביק על החבילה את אישור ההזמנה המבורקד ולרשום בסוג הכפולה תעודה חתומה.
 39. היה והלקוח אינו מעונין בשירותי צפייה ורוצה לקבל תעודות מקור אליו ידרוש הלקוח בקשה זאת מראש בהסכם המסחרי שנחתם עמו , עלות העברת המסמכים תהינה בגובה עלות דמי משלוח הנרשם בהסכם המסחרי .
 40. אזורים חריגים – רשימת אזורים חריגים המופיעים באתר החברה
  מובהר בזאת כי אזורים אלו אינם מקבלים שירות וחלק מהם יקבלו שירות בעיכוב של עד 5 ימי עסקים וכפוף להסכמת החברה

הפרטים נשלחו בהצלחה

תודה רבה

נחזור אליכם בהקדם=)

שירותי שליחויות

שתפו את החברים